English French German Italian Polish Russian Spanish Ukrainian
Магістратура
Філософська методологія релігієзнавства PDF Друк e-mail
Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Кафедра філософії


“Затверджено”
на засіданні Вченої ради
НПУ імені М.П. Драгоманова


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни  «Методологія і методи наукових досліджень»

для студентів спеціальності 7.030102 «релігієзнавство»  


Семестр ___________   10___________
Лекції     ___________   6_________      (годин)
Семінарські заняття       4 _________    (годин)
Лабораторні заняття     -___________   (годин)  
Індивідуальна робота     2_________    (годин)
Самостійна робота          42_________  (годин)
Всього      ____________54__________(годин)                    
Залік          ________10___________     (семестр)  
Іспит         ________ -___________       (семестр)

Київ - 2011


Навчальна програма розроблена   на підставі освітньо-професійної програми фахівців спеціальності 7.030102 –  Релігієзнавство
протокол №  9 від  “28” квітня 2009 року
професором кафедри філософії, доктором філософських наук,
завідувачем кафедри філософії  Г.І. Волинкою;
професором кафедри філософії, доктором філософських наук Н.Г. Мозговою.

  І. Пояснювальна записка

 Навчальний курс «Методологія і методи наукових досліджень» являється  важливою віхою у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітнього процесу й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту»
Детальніше...
 
МАГІСТРАТУРА: Програми навчальних дисциплін PDF Друк e-mail

                                                                                 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
   Кафедра філософії

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАМ ТА ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
І СПЕЦІАЛІСТІВ З
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.8.030101-ФІЛОСОФІЯ

    За редакцією Г.І. Волинки

Київ – 2010

Автори:  Волинка Г.І., Мозгова Н.Г., Немчинов І.Г., Адаменко Н.Б., Циценко Г.Б., Глушко Т.П., Дорошкевич В.О., Коханенко О.В., Кучмій О.В., Матюшко Б.К., Назаренко М.С., Облова Л.А., Оніпко Ю.Д.  Остапчук Г.О., Пономаренко В.В. Фоменко К.А., Шульц О.І.- викладачі кафедри філософії.
Матеріали є власністю авторів. Їх часткове чи повне запозичення
для  використання в інших виданнях  допустиме  лише з письмової
згоди авторського колектитву. У випадку порушення цієї умови, щодо
автора/редактора  такого видання можливі відповідні санкції згідно із
законом «Про інтелектуальну власність».
 Анотація
У навчально-методичному комплексі представлені робочі прграми навчальних дисциплін фахової підготовки студентів V курсу за спеціальністю 7/8. 030101 - «Філософія».
Викладено тематичні плани, зміст, форми лекційних, семінарських і практичних занять, запропоновані завдання для самостійної та індивідуальної роботи, основна і додаткова література, форми та зміст контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу згідно з вимогами Болонського процесу щодо навчання студентів у  ВНЗ.
Навчально-методичний комплекс розрахований на викладачів і студентів-філософів вищої школи Міністерства освіти і науки України усіх форм навчання.


     Рецезенти
             Андрущенко Т.І.-доктор філос. наук,професор
             Ярошовець В.І.- доктор філос. наук,професор
             Аляєв Г.Є.- доктор філос. наук, професор
Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри
 Філософії,Протокол № 7 від 3 листопада 2010 р.  

Схвалена і рекомендована до друку Вченою радою
Національного педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова, Протокол № 4 від  25 листопада 2010 р.
                          Підготовлена у неробочий час і видана за кошт редактора..

       Навчально-методичний комплекс програм та документів щодо підготовки магістрів і спеціалістів з спеціальності 7.8.030101- філософія. – / За ред. Г.І.Волинки. – К.:Вид-во  НПУ, 2010. – 197  с.

        © Волинка Г.І.,авторський колектив,  2010
                                                                

ЗМІСТ
Пояснювальна записка.........................................4
Методика викладання філософії у вищій школі  (к. філос. н., доц. Н.Б.Адаменко)........................6
Наукова картина світу ХХ ст. (д. філос. н., проф. Г.І.Волинка; к. філос. н., доц. Б.К.Матюшко, Оніпко Ю.Д. )…………………………………………………………………………………………………….6
Природа і методи філософського дискурсу (д. філос. н., проф. Г.І.Волинка; к. філос. н., доц. Т.П.Глушко).......................................................................................................................................23
Наукова картина світу ХХ ст. та  природа філософського дискурсу (д. філос. н., проф. Г.І.Волинка; к. філос. н., доц. Т. П.Глушко).....................................................................................36
Онтологія, феноменологія, гносеологія (д. філос. н., проф. Г.І.Волинка; д. філос. н., проф. Н.Г. Мозгова) ……………………………………………………………………………………………………….47
Діалектика, герменевтика, аналітика у ХХ ст. (к. філос. н., проф. І. Г.Немчинов)…………….….59
Еволюція предмета філософії ( к. філос. н., доц. Л.А. Облова)……………………………….…….66
Український грунт філософії космізму (д. філос. н., проф. Г.І.Волинка; д. філос. н., проф. Н.Г. Мозгова)……………………………………………………………………………………………………….75
Філософія економіки (к. філос. н., доц. Т.П.Глушко).....................................................................82
Логіка і теологія (к.філос.н., ст..викл. О.В. Коханенко)……………………………………………….93
Філософський структуралізм і постструктуалізм (к. філос. н., доц. Н.Б.Адаменко )……………101
Технології пошуку і обробки інформації (к.пед.н., проф. С.М. Яшанов)…………………………111
Філософія в контексті історичних форм світогляду (к. філос.н., доц. Б.К. Матюшко) ……….120
Метафізика у ХХ ст. ( к. філос. н., доц. Л.А. Облова)……………………………………………….130
Неориторика аргументації (к.філос.н., ст. викл. О.В. Коханенко)……………………………….140
Проблеми діалогу і синтезу філософських доктрин (к. філос.н., доц. Б.К. Матюшко)…………….
Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи (д. філос. наук, проф. Волинка Г.І., д. філос. наук, проф. Мозгова Н.Г.)………………………………………………..
Наскрізна програма практики студентів (д. філос. наук, проф. Волинка Г.І., д. філос. наук, проф. Мозгова Н.Г.)……………………………………………….  

Навчально-методичний комплекс
виданий за кошт редактора
окремою книгою


alt


Детальніше...
 
Програма вступного іспиту в магістратуру PDF Друк e-mail
Програма представлена д.ф.н., проф.Н.Г.Мозговою і Г.І.Волинкою.
Розроблена на основі  видання:  Волинка Г.І. Типова програма дисципліни "Філософія"- К.,1993 - 2007.


 

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дисципліни «Філософія»
для абітурієнтів, які вступають до НПУ імені М.П. Драгоманова  для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр» на базі освітньо кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та для здобуття освітньо- кваліфікаційних рівнів «Магістр»
на базі освітньо кваліфікаційного рівня «
Спеціаліст».

Напрям підготовки 0301 - філософія.
Спеціальність 7
. 8.030101 - філософія.
 

Київ–2010

Пояснювальна записка
В
програмі визначені основні питання теорії, методології та методики  загального курсу філософії як навчальної дисципліни і як базового курсу філософської освіти, який спрямований на розширення та поглиблення знань студентів у галузях історико-філософської науки, а також філософських концепцій і теорій. Отже, в програмі представлений широкий обсяг матеріалу як в історичному й культурологічному плані, так і розглядаються проблеми метафізики, гносеології, натурфілософії, філософської антропології, філософії історії, філософії освіти, соціальної філософії, важливі соціально-політичні, методологічні, а також етичні та естетичні питання.

У абітурієнтів мають бути сформовані наступні практичні навички:

-        вони повинні оволодіти спеціальною філософською термінологією, категоріально-понятійним апаратом;

-       опанувати методику прочитання спеціальної філософської літератури, оригінальних філософських текстів;

-       засвоїти вміння вести філософський діалог та філософський дискурс в цілому;

-       розвинути особистісну потребу у філософуванні як способі світопізнання і світорозуміння;

-       осягнути потребу в реалізації філософської культури в процесі професійної діяльності.


При цьому абітурієнти  мають знати наступне:

-       об’єкт, предмет, методи та наукові завдання  філософії;

-       розуміти філософію як теоретичну форму світогляду, спрямовану на критичне дослідження та вирішення світоглядних проблем;

-       основні історичні етапи та теоретичні рівні розвитку світової філософії;

-       сучасні тенденції у розвитку світової філософської думки;

-       основні філософські концепцій і теорії.

Детальніше...
 
ДЕТАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ PDF Друк e-mail
 

Проекти - пропозиції для
опрацювання магістрами
кафедри філософії

1. Метафізичні ідеї космогонічних концепцій: компаративний аналіз.
                    *Проблема*. В філософії і природознавстві існує декілька конкуруючих
                                              концепцій походження Всесвіту, що непідвладні емпіричній
                                              верифікації. Які з них є найбільш вірогідними з точки зору
                                             метафізики? 
                     *Структура* 1.Спекулятивна космогонія в історії метафізичних систем.
                                             2.Креаціоністська, небулярна, еруптивна тощо концепції
                                             в порівняльних градаціях метафізичної обгрунтованості.
                                             3.Позиція магістранта і аргументи на її користь.
                      *Деякі джерела*
Бибихин В.В. Мир.- Томск,1995.. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Кунафин М.С Концепции современного естествознания. Уфа, 2003
Гусєв В.І. Вступ до метафізики. К.,2004
Метафизика. СПб.,2008
Кузнецов Б.Г. Этюды о меганауке. М.,1982.


2. Філософські підгрунтя композиції  загальнонаукової картини світу.
Прблема. Сонтез картини світу стикається з складностями суміщення різногалузевих
знань з відмінними і недотичними стандартами науковості. Виникає проблема
вібору адекватних підгрунть її композиції.
Структура. 1.Складові картини світу та відношення між ними.
                      2. Енциклопедизм як поліаспектний композиційний принцип.
                      3.Категорії філософії в основі концептуального строю композиції..
                       4. Картина як текст і устрій духовного світу науковця.
Джерела шукати за ключовами словосполученнями.3.Філософський аналіз фундаментального винятку із закону симетрії:
прблема антиматерії.
Прблема.
З кризою марксизму ХХ ст.у нас . зник інтерес до питань матерії. На
Заході навпаки, на її дослідження виділяються численні мільярди євро
(приклад - Великий адронний колайдер, ЦЕРН, Швейцарія). За допомогою
цього циклопічного інструменту прагнуть відповісти на питання про реальність
антиматерії як симетричного антипода матеріального світу - невичерпного
джерела чистої енергії. Суто фізичні пошуки вимагають їх філософського
проектування і спрямування. Потрібні фахівці філософи у цій галузі.
СТРУКТУРА.
1.
Матерія і антиматерія в історії філософії з огляду на принцип ентелехії.
2.Чи є фізикознавчі і філософські уявлення про них відповідаючими
принципу доповняльності Н.Бора?
3. Мжливості і межі філософського проектування фізичних експериментів.
Висхідні джерела шукати у WWW, з пристрастю питати керівника роботи

4.МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ ДІАЛЕКТИЧНОГО РОЗУМУ.
Проблема.Абсолютизація діалектики в ортодоксальному марксизмі
обезсмислила поважну філософську галузь, бо саме відносність є витоком
дискурсивного смислу. Смисл абсолютів - віра.Виникає питання про
історично нову форму  діалектичного розуму, здатного зняти і транслювати
надбання діалектики.
Структура.
1.Природа і завдання діалектики з огляду на сучасну невтішну ситуацію.
2.Діалектичні компоненти розуму і здатності продуктивної творчості:
унікальна місія синтезу протилежностей.
3.Діалектика і життєва мудрість: авторське бачення проблеми
магістрантом.
ЛІТЕРАТУРА. Її багато і легко знайти у електр. бібл. Але переосмислювати
буде важко. Людям малоосвіченим ( рос.ЧМО) брати цю тему не раджу.5.ФІЛОСОФСЬКО-ДІАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗПІЗНАВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
Проблема: З нею стикаємось, коли при реєстрації на якомусь сайті нас питають:
"Ви машина?". Здатність останніх втручатись в життя людей - благо і невимовна
небезпека
. Тому й виникла проблема розпізнавання. Покищо її розв"язують "від
фонаря". Виникають питання прнципових розв"язків, здатних організувати
логіку спілкування з машиною, яке в ідеалі може її вимкнути, розвалити тощо.
Проблема складна, але хто візьметься за неї і працюватиме, стане унікальним і
неоціненним фахівцем.
Думайте, хто відчуває сили. Не буду нав"язувати навіть якихось попередніх
схем.                                            Далі буде завтра                                 
 
Вдосконалити підготовку магістрів PDF Друк e-mail
     З наступного 2010 - 2011 навчального року випускова  кафедра філософії ширше залучатиме до керівництва кваліфікаційними роботами докторів-професорів і, можливо, працюючих над докторськими кандидатів філософських наук з інших кафедр, надаючи їм години навантаження з свого бюджету. Про необхідні умови  для цього читайте в рубриці МАГІСТРАТУРА.

Зацікавленим особам радимо також ознайомитись:
  1. з інформацією про теми кваліфікаційних робіт, запропоновані кафедрою філосоії; їх деталізовані версії доробляються і опублікуються в травні;
  2. з двома методрозробками, опублікованими Г.І.Волинкою і Н.Г.Мозговою, "Наскрізна програма практики..." та "Методичні вказівки     щодо виконання магістерської роботи".

 
Теми для магістрів з каф. філософії PDF Друк e-mail
Детальніше...
 
Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи PDF Друк e-mail
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


Детальніше...
 


ВхідХто на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті

Відвідувачі

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday107
mod_vvisit_counterThis week405
mod_vvisit_counterLast week797
mod_vvisit_counterThis month1953
mod_vvisit_counterLast month3474
mod_vvisit_counterAll1080096

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 100.28.0.143
,
Yes